ΕΟΟ

Τετάρτη, 13 Νοεμβρίου 2019
ΔΙΕΘΝΗ CED Δήλωση ΣΕΟ 16.11.2018 – Κανονισμός περί Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων και Παρακείμενη Βοηθητική Τεχνολογία CAD/CAM: Δικαίωμα των Οδοντιάτρων να θεωρούνται Κατασκευαστές