ΕΟΟ

Τετάρτη, 12 Αυγούστου 2020
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης οικ. 146163/2012 - Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων, όπως ισχύει